Adviseur waterbeheer

Outsourcing van uw rioolstelsel?

 

Een goed idee!

Turbulentie

 • De waterwereld is in beroering; doelmatigheids- en duurzaamheidseisen worden aangescherpt, ketenintegratie is onderwerp van studie en onderzoek en samenwerkings-strategieën worden beproefd.
 • Gemeenten staan voor kolossale vervangingsopgaven van het riool; financieringsknelpunten en risico management vraagstukken manifesteren zich.
 • Riooldiensten bij gemeenten zijn kwetsbaar door een vergrijzing van de staf en een brain drain van specialisten.

Dilemma

 • Is uw gemeente gebaat bij deskundige ontzorging?
 • Is een gehele of gedeeltelijke outsourcing interessant?
  • Versterking continuïteit
  • Effectieve risicobeheersing
  • Tijdige realisatie van het vervangingsprogramma
 • Hoe houdt u regie bij het op afstand zetten?

 Oplossing

 • DUIF kan deze outsourcing op zich nemen
 • Adviseur van het waterbeheer
 • Facilitator en ontzorger van rioolstelsels
 • Begeleiden van en participeren in Design Build Finance Maintain (Operate) publiek private samenwerkingen
 • Organiseert outsourcing rioolbeheer
 • Expertise
  • Riooltechniek
  • Prestatiecontracten tenderen
  • DBFM structureren met banken en aannemers
  • Samenwerking met riool adviesorganisaties en rioolinfra-bedrijven
 • Samenwerkingsverband met Sweco (voorheen Grontmij)
 • Samenwerkingsverbanden ad hoc met Witteveen+Bos en HEVO
 • Samenwerking met BNG, DIF en andere investeerders/financiers
 • Opnemen van gemeentelijke medewerkers in de DUIF organisatie

Professional

DGA

Onze DGA Hans ter Borgh is van oorsprong registeraccountant en heeft als consultancy partner van o.a. PwC kennis van de samenwerking tussen publieke en private partijen. Heeft ervaring met regisserende rollen in projectorganisaties en is een verbinder die,  met respect voor herkenbare belangen,  op zoek is naar betekenis en waarde voor samenwerkende partijen in een maatschappelijke context. Hij is een denk/uitrol verbinder. Financiële structurering en risicomanagement zijn kerncompetenties.

Rioolmanagement

Onze rioolmanager heeft een langjarige ervaring op het gebied van stedelijk water beheer. Eerst als beheerder en nu als adviseur op het snijvlak van technische inhoud en beleid. Hij is een denk/doe verbinder. Hij is ervaren in het ontwikkelen en opstellen van beleid voor het (risico gestuurd) beheer van riolering en stedelijke watersystemen en het ontwerpen van oplossingen voor wateroverlast.

PPS jurist

Onze jurist is specialist op het gebied van aanbesteding en contractering bij PPS projecten. Hij is adviseur van DBFMO consortia in spraakmakende infrastructuur projecten.

Inkoop en tenders

Onze inkoopmanager heeft ruime ervaring met aanbestedings – en contracteringstrajecten. Zij heeft in verschillende rollen in dit veld geopereerd onder anderen als tender manager en adviseur voor de overheid.

Verouderd rioolstelsel?

 • Staat uw gemeente voor een omvangrijke vervangingsopgave?

Bent u klaar?

 • Is uw vervangings- en renovatieprogramma wel noodzaak-gedreven?
 • Is uw programma budgetbepaald en ad hoc?
 • Hebt u voldoende specialisten in huis?
 • Is de continuiteit van uw organisatie gewaarborgd?
 • Is de regie op orde?
 • Is uw financiele positie (leencapaciteit/solvabiliteit) toereikend?
 • Is uw aanpak gebaseerd op life cycle costing?

Kan de markt u helpen?

 • Advisering
 • Outsourcing
 • Risico’s overnemen
 • Financiering verstrekken

DUIF biedt aan

 • Advisering waterbeheer
 • Faciliteren en ontzorgen beheer/investering/financiering rioolstelsels
 • Ondersteuning van tendermanagement, opzetten prestatiecontracten, asset management
 • Begeleiden van uw gemeente in samenwerkingsverbanden met uitvoerende en financierende marktpartijen
 • Design Build Finance Maintain (DBFM) contracten aanbieden in consortia met uitvoerende aannemers en financiers

Voordelen

 • State of the art riolering
 • Uitvoeringsrisico en onderhoudsrisico afwentelen
 • Gegarandeerde beschikbaarheid tegen vaste vergoeding
 • Levensduurrisico bij de aannemer
 • Meer vervanging van het riool eerder realiseren
 • Ontzien van de balans waardoor leencapaciteit niet wordt aangetast
 • Meer financieringsruimte voor andere taken
 • Ontzorging bestuur en management van de gemeente

Pilot

DUIF kan een pilot uitvoeren waarbij wordt gedemonstreerd dat er lagere lasten zijn over de gehele contractduur.

Wat houdt de pilot in?

 • Onderzoek DUIF doelmatigheid en haalbaarheid outsourcing
 • Inzichtelijk maken voordelen, cash positie en risico mitigering
 • Rapportage aan uw gemeentebestuur en ambtelijke organisatie
 • Gedefinieerde voordelen; rapportage adequaat voor verantwoorde besluitvorming

Hoe ziet de pilot er uit?

 • Gemengd team: u en onze mensen
 • Ambtelijke inzet beperkt
 • Scope bepalen: sector van het rioolstelsel
 • Simulatie offerte- en contractvorming markpartijen
 • Simulatie output, kosten, risico’s en financiering
 • Onafhankelijke audit door derden
 • Doorlooptijd vier maanden
 • Onze kosten marktconform
 • Eenmalige discount ten dienste van langlopende relatie

Rapportage DUIF faciliteert besluitvorming

 • Het rapport maakt een onderbouwde en verantwoorde beslissing mogelijk over de vraag of outsourcing in een DBFM samenwerking doelmatig en economisch rationeel is.